Farorent
0
SPÚŠŤAM...

Všeobecné obchodné podmienky prenájmu vozidiel spoločonsti FARORENT s.r.o.

I. Predmet nájmu

1.1/ Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „Predmet nájmu“) v prevádzke Prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie Predmetu nájmu potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu, ktorý je neoddeliteľnou nájomnej zmluvy. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa a času odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).
1.2/ Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v čl. 2 bode 1.) tejto zmluvy a v odovzdávacom protokole.
1.3/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Výšku zálohy určí Prenajímateľ na základe sadzobníka platného ku dňu podpísania Zmluvy. Záloha bude vrátená Nájomcovi po vrátení Predmetu nájmu Prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním Predmetu nájmu.


2. Povinnosti prenajímateľa

2.1/ Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky,
2.2/ Poistiť Predmet nájmu zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou,
2.3/ Vykonávať u Predmetu nájmu potrebné opravy a servisné prehliadky,
2.4/ V prípade nutnosti vykonania opravy Predmetu nájmu na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky a následne písomne (mail) informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise spoločnosti alebo k prevozu Predmetu nájmu do vlastného autorizovaného servisu,
2.5/ V prípade, že prehliadka alebo oprava Predmetu nájmu podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania Predmetu nájmu na servisnú prehliadku, zabezpečiť Nájomcovi náhradný Predmet nájmu. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na Predmete nájmu spôsobenej Nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie Predmetu nájmu alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom,
2.6/ Vykonať likvidáciu všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).


3. Povinnosti nájomcu

3.1/ Nájomca je povinný starať sa o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu Predmetu nájmu o prevádzke Predmetu nájmu a inštrukcie o hustení pneumatík, nájmu o prevádzke Predmetu nájmu a inštrukcie o hustení pneumatík,
3.2/ Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti Predmetu nájmu, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť Predmet nájmu. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností, hradí nájomca v plnej výške.
3.3/ Používať Predmet nájmu výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie Predmetu nájmu do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie Predmetu nájmu na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie Predmetu nájmu na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie Predmetu nájmu, resp. s pokynmi Prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie Predmetu nájmu inej osobe. Nájomca - právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať Predmet nájmu, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. podnikateľovi. Okruh zamestnancov oprávnených užívať Predmet nájmu musí byť vymedzený v Zmluve o nájme dopravného prostriedku.
3.4/ V prípade, že je Predmet nájmu vybavený autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením Predmetu nájmu a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je Predmet nájmu vybavený autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.
3.5/ Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na Predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť Predmet nájmu na svoje náklady do pôvodného stavu.
3.6/ Na žiadosť Prenajímateľa pristaviť Predmet nájmu kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa Predmet nájmu používa riadnym spôsobom.
3.7/ Písomne ohlásiť Prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na Predmete nájmu spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na Predmete nájmu je Nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči Prenajímateľovi.
3.8/ V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min. 330,-€ a max. 10 % z obstarávacej ceny Predmetu nájmu, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy Nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného Predmetu nájmu. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu.
3.9/ V prípade odcudzenia Predmetu nájmu sa Nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 5 % z hodnoty Predmetu nájmu, ktorú mal Predmet nájmu v čase jeho odcudzenia.
3.10/ Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je Nájomca povinný Prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy Predmet nájmu nebude možné užívať v súvislosti s vykonaním jeho opravy. Táto povinnosť Nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na Predmete nájmu v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.
3.11/ V prípade, že bude Predmetom nájmu páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností Nájomcom, a Predmet nájmu bude zadržaný políciou, je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie, počas zadržania Predmetu nájmu.
3.12/ V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas Prenajímateľa s vykonaním opravy ktorý musí byť daný písomne (faxom, mailom, telefonicky),
3.13/ Zabezpečiť Predmet nájmu proti odcudzeniu; Ak sa v prípade odcudzenia Predmetu nájmu Nájomca nebude môcť preukázať platnými dokladmi od Predmetu nájmu prevzatými od Prenajímateľa pri prevzatí Predmetu nájmu, alebo sa preukáže, že Predmet nájmu nebol patrične zabezpečený, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny Predmetu nájmu podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa Nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.
3.14/ Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením Predmetu nájmu v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.
3.15/ Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Nájomca je taktiež povinný oznámiť Prenajímateľovi vopred písomne mená vodičov, ktorí budú vozidlo viesť.
3.16/ V prípade ukončenia nájmu vrátiť Predmet nájmu riadne a včas.
3.17/ Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení Predmetu nájmu. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru Predmetu nájmu, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže Prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou a to v hodnote 2000,- EUR.
3.18/ Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému Predmetu nájmu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, rádio) je nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu, ako aj zmluvnú pokutu vo výške 166.-€ (zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu).
3.19/ Nájomca nie je oprávnený použiť Predmet nájmu na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to Prenajímateľ neudelí svoj výslovný súhlas.
3.20/ V Predmete nájmu je prísny zákaz fajčenia. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,-EUR za každý prípad fajčenia v Predmete nájmu, prepálenia čalúnenia sedadla, resp. akejkoľvek časti interiéru Predmetu nájmu (napr. cigaretou a pod.).
3.21/ V prípade, ak Prenajímateľ po vrátení Predmetu nájmu zistí zámenu súčiastok na Predmete nájmu zo strany Nájomcu alebo tretej osoby, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky.


4. Nájomné a jeho splatnosť

4.1/ Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu Predmetu nájmu a je uvedené v sadzobníku Prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.
4.2/ Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh Predmetu nájmu platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak Nájomca na základe dohody s Prenajímateľom predčasne ukončí zmluvu, je povinný zaplatiť nájomné vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky Nájomcu k zmene Predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny Predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného Predmetu nájmu uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny Predmetu nájmu pre príslušný druh Predmetu nájmu, čo Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny Predmetu nájmu.
4.3/ V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 (vrátane poistenia zákonnej zodpovednosti za prevádzku vozidla, havarijné poistenie vozidla bez spoluúčasti nájomcu aj pre cesty do zahraničia pre uvedené krajiny). Pohonné hmoty hradí Nájomca na vlastné náklady, ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady).
4.4/ Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Nájomné má Prenajímateľ právo upraviť len v takej miere, ktorá zodpovedá zmene nákladov podľa predchádzajúcej vety. Takúto zmenu nájomného je Prenajímateľ povinný písomne oznámiť Nájomcovi v dostatočnom časovom predstihu.
4.5/ Nájomné je Nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná pred prevzatím Predmetu nájmu, ako záloha a ďalej v pravidelne dohodnutých splátkach splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
4.6/ Nájomné podľa bodu 4.5 vyúčtuje Prenajímateľ faktúrou – daňovým dokladom. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia, s výnimkou uhradenia dohodnutej zálohy, ktorú je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí Predmetu nájmu
4.7/ V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany Nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi škodu, ktorá Prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy.
4.8/ V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle Zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa Nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.


5. Skončenie nájmu

5.1/ Zmluva o nájme dopravného prostriedku na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.
5.2/ Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 10 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ Nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Nájomcovi.
5.3/ V prípade, ak Nájomca vráti Predmet nájmu pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
5.4/ Ku dňu ukončenia doby nájmu je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.6/ V prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas Prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa Predmet nájmu bez právneho titulu. V tomto prípade je Prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla Nájomcom, pričom Nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0.1% z obstarávacej hodnoty vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.


6. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasujú, že si pred podpisom tejto zmluvy túto zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a plne s nimi súhlasia čo dosvedčujú svojim podpisom.

+
-